Edsyn ULF20SGR Folyasztószer zselé Tartalom 5 ml

 • Rend. sz.: 2621979
 • Gyártói szám: ULF20SGR

Edsyn ULF20SGR Folyasztószer zselé 5 ml

 • Rend. sz.: 2621979
 • Gyártói szám: ULF20SGR

Edsyn ULF20SGR Folyasztószer zselé 5 ml

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7a71c35[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4dce1f83[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5fa1a021[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • H 335: Légúti irritációt okozhat.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 301+330+331: Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni.
 • P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
 • P 363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P 391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P 403 + 233: Az edény szorosan lezárva jól szellőző helyen tárolandó.
 • P 405: Elzárva tárolandó.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7a71c35[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4dce1f83[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5fa1a021[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek