Ultrahangos tisztító folyadék, speciális tisztítószer kemény, zsíros szennyeződésekhez 0,5 l, Emag EM300

 • Rend. sz.: 812452
 • Gyártói szám: EM300
 • EAN: 4040513000186

Ultrahangos tisztító folyadék, speciális

 • Rend. sz.: 812452
 • Gyártói szám: EM300
 • EAN: 4040513000186

Ultrahangos tisztító folyadék, speciális

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9215fbf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5cb75dcb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/MADE-IN-GERMANY_AZ_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4745a77e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5f1b0557[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H 332: Belélegezve ártalmas.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
 • P 312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P 362+364: A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P 401: Tárolás: … .
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9215fbf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5cb75dcb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/MADE-IN-GERMANY_AZ_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4745a77e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5f1b0557[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Ultrahangos tisztítók