Beurer Relax 10 ml Illóolaj 1 db

 • Rend. sz.: 2613465
 • Gyártói szám: 68132
 • EAN: 4211125681326

Itt az ideje a pihenésnek! Az illatos olaj vaníliával, grapefruittal és naranccsal tökéletes erre.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

 • Rend. sz.: 2613465
 • Gyártói szám: 68132
 • EAN: 4211125681326

Itt az ideje a pihenésnek! Az illatos olaj vaníliával, grapefruittal és naranccsal tökéletes erre.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6db9c1c5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2ba79e9d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@379f169f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@761e76bb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H 410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 301+310: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P 331: Tilos hánytatni.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 405: Elzárva tárolandó.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6db9c1c5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2ba79e9d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@379f169f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@761e76bb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek