Loctite 648 persely- és csapágyragasztó 10 ml

 • Rend. sz.: 220830
 • Gyártói szám: 1804042
 • EAN: 2050000078293

Loctite persely- és csapágyragasztó 10 m

 • Rend. sz.: 220830
 • Gyártói szám: 1804042
 • EAN: 2050000078293

Loctite persely- és csapágyragasztó 10 m

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d2f19e4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@53902dcf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H 335: Légúti irritációt okozhat.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d2f19e4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@53902dcf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek